publications

* denotes equal contribution.

2024

 1. Executable Code Actions Elicit Better LLM Agents
  ICML 2024; LLMAgents Workshop @ ICLR 2024 (Oral), Feb 2024
 2. A Single Transformer for Scalable Vision-Language Modeling
  Yangyi Chen*Xingyao Wang*Hao Peng, and Heng Ji
  Arxiv preprint, Jul 2024
 3. MINT: Evaluating LLMs in Multi-turn Interaction with Tools and Language Feedback
  In Proceedings of the International Conference on Learning Representations, May 2024
 4. CRAFT: Customizing LLMs by Creating and Retrieving from Specialized Toolsets
  Lifan Yuan*Yangyi Chen*Xingyao WangYi R. FungHao Peng, and Heng Ji
  In Proceedings of the International Conference on Learning Representations, May 2024
 5. R-Tuning: Teaching Large Language Models to Refuse Unknown Questions
  Hanning Zhang*, Shizhe Diao*, Yong Lin*, Yi R. Fung, Qing Lian, Xingyao WangYangyi ChenHeng Ji, and Tong Zhang
  In Proceedings of the 2024 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), Outstanding Paper, Jun 2024
 6. Advancing LLM Reasoning Generalists with Preference Trees
  Lifan Yuan, Ganqu Cui, Hanbin Wang, Ning Ding, Xingyao Wang, Jia Deng, Boji Shan, Huimin Chen, Ruobing Xie, Yankai Lin, Zhenghao Liu, Bowen Zhou, Hao Peng, Zhiyuan Liu, and Maosong Sun
  Arxiv preprint, Apr 2024
 7. If LLM Is the Wizard, Then Code Is the Wand: A Survey on How Code Empowers Large Language Models to Serve as Intelligent Agents
  Ke YangJiateng Liu, John Wu, Chaoqi Yang, Yi Ren FungSha Li, Zixuan Huang, Xu Cao, Xingyao Wang, Yiquan Wang, Heng Ji, and Chengxiang Zhai
  LLMAgents Workshop @ ICLR 2024, Jan 2024
 8. SaySelf: Teaching LLMs to Express Confidence with Self-Reflective Rationales
  Tianyang Xu, Shujin Wu, Shizhe Diao, Xiaoze Liu, Xingyao WangYangyi Chen, and Jing Gao
  Arxiv preprint, Jan 2024
 9. Text-Based Reasoning About Vector Graphics
  Arxiv preprint, Apr 2024
 10. Examining LLMs’ Uncertainty Expression Towards Questions Outside Parametric Knowledge
  Genglin LiuXingyao WangLifan YuanYangyi Chen, and Hao Peng
  Arxiv preprint, Feb 2024
 11. LETI: Learning to Generate from Textual Interactions
  Xingyao WangHao PengReyhaneh Jabbarvand, and Heng Ji
  In Findings of the Association for Computational Linguistics: (NAACL); DaSH Workshop @ NAACL 2024 (Oral), Jun 2024

2023

 1. Code4Struct: Code Generation for Few-Shot Event Structure Prediction
  Xingyao WangSha Li, and Heng Ji
  In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), Jul 2023
 2. ViStruct: Visual Structural Knowledge Extraction via Curriculum Guided Code-Vision Representation
  Yangyi ChenXingyao WangManling Li, Derek Hoiem, and Heng Ji
  In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Dec 2023
 3. Defining a New NLP Playground
  Sha LiChi HanPengfei YuCarl EdwardsManling LiXingyao WangYi Fung, Charles Yu, Joel Tetreault, Eduard Hovy, and Heng Ji
  In Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023, Dec 2023

2022

 1. POTATO: The Portable Text Annotation Tool
  Jiaxin PeiAparna AnanthasubramaniamXingyao WangNaitian Zhou, Apostolos Dedeloudis, Jackson Sargent, and David Jurgens
  In Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations, Dec 2022

2021

 1. MLSys 2021
  Towards Scalable Distributed Training of Deep Learning on Public Cloud Clusters
  Shaohuai Shi*, Xianhao Zhou*, Shutao Song*, Xingyao Wang, Zilin Zhu, Xue Huang, Xinan Jiang, Feihu Zhou, Zhenyu Guo, Liqiang Xie, Rui Lan, Xianbin Ouyang, Yan Zhang, Jieqian Wei, Jing Gong, and 9 more authors
  In Proceedings of Machine Learning and Systems, Dec 2021
 2. An animated picture says at least a thousand words: Selecting Gif-based Replies in Multimodal Dialog
  Xingyao Wang, and David Jurgens
  In Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021, Nov 2021